PRAVIDLÁ VENOSTNÉHO PROGRAMU "SPORT&BONUS"

(ďalej len „Pravidlá“)

Tieto Pravidlá upravujú podmienky využívania výhod vernostného programu „Sport&Bonus“ (ďalej len „Program“), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Sport Vision Slovakia s.r.o., IČO 36 661 856, DIČ 2022226371, so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava (ďalej len „Sport Vision“). Spoločnosť Sport Vision je zároveň vydavateľom karty „Sport&Bonus“ (ďalej len „Karta“) a prevádzkovateľom databázy všetkých registrovaných užívateľov Programu.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“). Vernostný program je určený pre spotrebiteľov, ktorí sú držiteľmi Karty, a ktorí chcú využívať výhody poskytované Programom. Výhody programu sú poskytované za podmienok uvedených v týchto Pravidlách.

 

I.

Podmienky účasti v Programe a Účastnícky účet

Do Programu sa môže zapojiť každá osoba staršia ako 16 rokov, ktorá vyplní prístupový formulár, a to buď v listinnej podobe na niektorej predajni Sport Vision alebo elektronicky prostredníctvom webových stránok https://www.sportandbonus.com/, a vyplní formulár Žiadosť o zaradenie do Programu Sport&Bonus.

Udelením súhlasu prostredníctvom mobilného telefónu na predajnom mieste Sport Vision alebo odoslaním Žiadosti o vstup do Programu na webových stránkach https://www.sportandbonus.com spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými pravidlami Programu, a že sa oboznámila so Zásadami ochrany osobných údajov programu, ktoré sú tam taktiež k dispozícii. Spotrebiteľ, ktorý má záujem o vstup do Programu, sa stáva účastníkom programu v okamihu udelenia súhlasu prostredníctvom mobilného telefónu alebo odoslaním Žiadosti o vstup do Programu na webovej stránke https://www.sportandbonus.com/ (ďalej len „Účastník Programu“).

Všetky povinné údaje v prihláške alebo žiadosti o vstup do Programu musia byť vyplnené a Účastník Programu zodpovedá za pravdivosť a správnosť všetkých údajov poskytnutých v súvislosti so vstupom a fungovaním Programu. Povinnými údajmi v prípade registrácie do Programu na predajni Sport Vision je telefónne číslo. V prípade registrácie do Programu prostredníctvom webovej stránky sú povinnými údajmi: telefónne číslo a e-mailová adresa. Voliteľnými údajmi bez ohľadu na spôsob registrácie do Programu, sú: meno, priezvisko, dátum narodenia (deň, mesiac, rok) a pohlavie.

Registráciou do Programu získa Účastník Programu prístup k svojmu účtu, v rámci, ktorého má prístup k informáciám o stave svojho účtu, získaných bodoch a možných výhodách, ktoré je oprávnený využívať v rámci Programu u Sport Vision a/alebo u Partnerov. Účet Účastníka Programu je prístupný online prostredníctvom webovej stránky https://www.sportandbonus.com/, ďalej len „Účet“).

 

II.

Podmienky užívania Karty a výhody Programu

Pri vstupe Účastníka Programu do Programu je účastníkovi vydaná karta "Sport&Bonus", ktorá ho oprávňuje využívať výhody Programu. Forma Karty závisí od spôsobu registrácie do Programu. V prípade registrácie na predajni Sport Vision dostane Účastník programu Kartu vo fyzickej podobe. V prípade registrácie prostredníctvom webovej stránky https://www.sportandbonus.com/ dostane Účastník Kartu v elektronickej podobe. Namiesto elektronickej Karty je Účastník programu oprávnený požiadať spoločnosť Sport Vision o vydanie fyzickej Karty na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Sport Vision. V tomto prípade bude elektronická Karta zrušená.

Karta je neprenosná a môže ju používať len registrovaný Účastník programu, ktorý vyjadril súhlas s týmito Pravidlami prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo pri registrácii online, a to na nákup tovaru v predajni Sport Vision aj online prostredníctvom webovej stránky https://www.sportvision.sk/, bez ohľadu na jej formu. Spotrebiteľ sa môže zaregistrovať do Programu len raz a môže mať len jednu Kartu (elektronickú alebo fyzickú). Spoločnosť Sport Vision a partneri Programu si vyhradzujú právo kedykoľvek overiť totožnosť držiteľa Karty.

Na získanie bodov alebo využitie akýchkoľvek výhod programu je Účastník Programu povinný predložiť Kartu zamestnancovi spoločnosti Sport Vision alebo zamestnancovi Partnera Programu v čase nákupu. Na účet Účastníka programu nie je možné neskôr pripísať žiadne body.

Po každom nákupe v predajniach Partnerov alebo po nákupe online na webovej stránke https://www.sportvisison.sk/ získa Účastník Programu jeden (1) bod za každé jedno (1) euro z ceny nákupu. Nazbierané body predstavujú len úroveň vernostného programu, po dosiahnutí ktorej má Účastník nárok na zľavu podľa dosiahnutého počtu bodov, pričom po uplatnení zľavy sa body neodpočítajú, ale sa ďalej kumulujú. Cenu nákupu tvorí celková hodnota tovaru vyjadrená v eurách, zakúpeného online alebo na predajni. Každý získaný bod (bonus) sa v závislosti od aktuálneho stavu Účtu Účastníka Programu premení na zľavu 5, 7 alebo 10 eurocentov na ďalší nákup a zaznamená sa na kartu Sport&Bonus. Ak Účastník Programu nazbieral od 0 do 199 bodov, 1 nazbieraný bod predstavuje zľavu v hodnote 5 eurocentov na ďalší nákup (1 bod = 5 centov). Ak má Účastník Programu 200 až 399 bodov, 1 bod = 7 eurocentov zľavy na ďalší nákup. Ak má Účastník Programu 400 a viac bodov, 1 bod = zľava 10 eurocentov na ďalší nákup. Napríklad Účastník Programu, ktorý už nazbieral 500 bodov a minie 300 eur, získa bonus 300 bodov, ktoré sa po predložení Karty alebo pri online nákupe premenia na zľavu 30 eur na ďalší nákup. Ak je výška jeho nasledujúceho nákupu napríklad 130 eur, pri využití Karty sa hodnota nákupu zníži o 30 eur a Účastník programu zaplatí celkovo 100 eur, pričom Účastníkovi programu nebude odpísaných 300 bodov (body sa neodpočítajú, ale sa kumulujú). Body získané počas jedného nákupu sa po roku (365 dní) od ich pripísania anulujú, ak si účastník programu po dobu 365 dní od posledného nákupu Kartu neuplatní. Body získané počas online nákupu sa pripíšu na Účet Účastníka po uplynutí 35 kalendárnych dní od dátumu zaplatenia objednávky, ak objednávka medzitým nebola zrušená alebo tovar vrátený v zmysle obchodných podmienok Sport Vision alebo obchodných podmienok Partnera. Lehota na využitie eurovej zľavy na karte je do 6 mesiacov od ich prepočtu (od nákupu, ktorým boli získané). V prípade prekročenia tejto lehoty zostatok bonusu Účastníkovi prepadne a nemôže si ho ďalej uplatniť. Ak Účastník Programu nazbieral viac ako 2000 bodov, môže získať ďalšie zľavy a výhody poskytované vždy podľa aktuálnej ponuky Sport Vision. Zľavy a výhody Programu nie je možné kombinovať s inými výhodami, ktoré sú platné v predajných zariadeniach spoločnosti Sport Vision Slovakia a Partnerov Programu.

Sport Vision si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť a stiahnuť Kartu z obehu a čiastočne alebo úplne zmeniť alebo zrušiť prvky Programu. Spoločnosť Sport Vision bude Účastníkov Programu informovať o každej zmene Pravidiel a každej zmene Partnera Programu prostredníctvom webovej stránky https://www.sportandbonus.com/, na ktorej sú vždy zverejnené aktuálne Pravidlá Programu a zoznam Partnerov Programu. Ak Účastník Programu použije Kartu, hoci len raz po zverejnení zmien, má sa za to, že so zmenami bezvýhradne súhlasí.

Akékoľvek neoprávnené kopírovanie, rozmnožovanie alebo zneužitie Karty bude sankcionované v súlade so zákonom.

 

III.

Uplatňovanie výhod Programu u Partnerov

Účastník Programu je zapojením sa do Programu oprávnený využívať výhody Programu nielen u spoločnosti Sport Vision, ale tiež aj u jej partnerov.

Partneri Programu sú všetky právnické osoby, ktoré so spoločnosťou Sport Vision podpíšu dohodu o spoločnej propagácii Programu Sport&Bonus (ďalej len „Partneri“). Zoznam aktuálnych Partnerov Programu, u ktorých je možné uplatniť výhody Programu je k dispozícii na webovej stránke https://www.sportandbonus.com/, vrátane konkrétnych výhod, ktoré Účastníkovi Programu vyplývajú z účasti v Programe a spôsobe uplatnenia týchto výhod.

Spoločnosť Sport Vision nie je konečným dodávateľom tovaru ani poskytovateľom služieb poskytovaných ktorýmkoľvek Partnerom Programu. Spoločnosť Sport Vision nie je účastníkom zmluvného vzťahu medzi Účastníkom programu a Partnerom a nijako nezodpovedá za plnenie, ktoré Partner poskytuje Účastníkovi programu. U spoločnosti Sport Vision nie je možné uplatňovať žiadne nároky z dôvodu chybného plnenia (právne alebo faktické vady, akékoľvek reklamácie, odstúpenie od zmluvy) zo strany Partnera programu.

 

IV.

Ďalšie práva a povinnosti Sport Vision a Účastníka Programu

So zoznamom aktuálnych partnerov, ako aj zoznamom vybraných predajných miest, kde program platí, spôsobom registrácie, zbieraním bodov a výhodami programu sa môže účastník programu oboznámiť na https://www.sportandbonus.com/ alebo na predajných miestach partnerov programu.

Spoločnosť Sport Vision si vyhradzuje právo poskytovať, upravovať a rušiť výhody Programu podľa vlastného uváženia.

V prípade, že Účastník Programu nesúhlasí s aktuálnym znením Pravidiel a/alebo Zásadami ochrany osobných údajov v súvislosti s Programom, je oprávnený zrušiť Programovú kartu, a to spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách.

V prípade zrušenia Programu bude mať Účastník Programu právo využiť všetky predtým získané zľavy do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa oznámenia o zrušení Programu prostredníctvom webovej stránky https://www.sportandbonus.com/. Body nazbierané na karte nie je možné vymeniť za finančné prostriedky v hotovosti alebo prevodom na bankový účet. Na základe rozhodnutia spoločnosti Sport Vision a/alebo Partnera programu môžu byť Účastníkovi programu poskytnuté aj nasledujúce výhody: Zľava s Kartou Sport&Bonus – t. j. právo zakúpiť vybrané výrobky za zníženú cenu s Kartou Sport & Bonus, Darček s Kartou Sport & Bonus – t. j. právo zakúpiť výrobky, ku ktorým obdrží viditeľne označený darček. V prípade nákupu s darčekovou kartou, poukážkou alebo e-kupónom alebo v prípade platby za tovar s využitím bodov nazbieraných na Účte nie je možné využiť výhody Programu v zmysle predchádzajúcej vety, pokiaľ spoločnosť Sport Vision výslovne nestanoví inak. V prípade straty alebo krádeže Karty je Účastník Programu povinný zablokovať Kartu prostredníctvom svojho Účtu alebo nahlásiť jej stratu prostredníctvom bezplatného Kontaktného centra Sport Vision do 24 hodín od jej straty alebo ukradnutia. Po nahlásení straty Karty bude Karta zablokovaná, aby sa zabránilo jej zneužitiu. Ak má Účastník Programu na stratenej Karte nazbierané body, spoločnosť Sport Vision na požiadanie prevedie nazbierané body zo stratenej Karty na novú Kartu. Ak Účastník programu nenahlási stratu Karty, spoločnosť Sport Vision nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie a stratu už získaných bodov.

Účastník programu má právo kedykoľvek zmeniť údaje, ktoré predtým poskytol spoločnosti Sport Vision, a zrušiť členstvo v programe prostredníctvom online používateľského účtu.

Príslušným orgánom kontroly poskytovaných služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Dozor nad dodržiavaním povinností stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku vykonáva vo vymedzenom rozsahu Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť so svojím podnetom či sťažnosťou.

Reklamácie sa riadia obchodnými podmienkami Sport Vision alebo Partnera Programu, ktoré sú zverejnené na webovom sídle alebo dostupné v predajni.

Pokiaľ spotrebiteľ v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov nie je spokojný so spôsobom, ktorým Sport Vision vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sport Vision porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Sport Vision so žiadosťou o nápravu. Ak Sport Vision na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Účastník programu má tiež právo kedykoľvek zrušiť používanie Karty zavolaním na bezplatné číslo kontaktného centra spoločnosti Sport Vision a vrátením Karty spoločnosti Sport Vision na ktoromkoľvek jej predajnom mieste. Platnosť Karty končí v okamihu, keď spoločnosť Sport Vision dostane oznámenie o zrušení alebo Karta vydaná fyzicky bude vrátená.  V takom prípade je spoločnosť Sport Vision povinná vymazať všetky osobné údaje o Účastníkovi Programu z databázy. Spoločnosť Sport Vision môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť akéhokoľvek Účastníka Programu z Programu. Spoločnosť Sport Vision  je povinná informovať Účastníka programu o vylúčení zaslaním príslušného oznámenia na elektronickú adresu Účastníka programu, nie je však povinná svoje rozhodnutie Účastníkovi programu nijako odôvodňovať. Ak Účastník programu nemôže využívať získané výhody z technických dôvodov, môže kontaktovať bezplatné Call centrum Sport Vision v časoch uvedených na webovej stránke https://www.sportvision.sk/kontakt na telefónnom čísle +421 948 909 111.