Vyhľadajte na stránke

Obchodné podmienky

Informácie o obchodnej spoločnosti

Sport Vision Slovakia s. r. o.

Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava

IČO: 36661856

DIČ: 2022226371

IČ DPH: SK2022226371

Tel: +421 948 909 111

email: online@sportvision.sk

Pracovná doba 09:00 - 17:00

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy Sport Vision Slovakia s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom konečnom znení, tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá forma kúpnej zmluvy v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručené prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvom zaregistrovaní zákazníka v internetovom obchode.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Hmotnosť, rozmery, kapacita, cena, výkon a ostatné údaje informujúce na WWW stránkach Sport Vision Slovakia s. r. o., katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzne. Sport Vision Slovakia s. r. o. (ďalej jen predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať tovar:

 • nepoškodený v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru;
 • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platných na území SR;
 • vybavený slovenským návodom na obsluhu, záručným listom a zoznamom pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru potrebné.

OBJEDNANIE TOVARU, UZATVORENIE ZMLUVY

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, či písomne. Odmietnutie predávajúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Trvalí zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, využívajú výhody dojednané pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.

Objednávku je možné zrušiť telefonicky alebo emailom do dvoch hodín od potvrdenia dostupnosti tovaru a to iba v pracovné dni od 9:00 do 17:00.

CENA A PLATBA

Ponúkané ceny uvedené na WWW stránkach Sport Vision Slovakia s.r.o. sú platné v dobe objednania. Ceny uvedené vo vytlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladnici predávajúceho. V prípade nedodržania platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok z predĺženia z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1 % za každý deň predĺženia. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu vystavenia.

K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

Zákon 222/2004 Z. z. daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy, dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru a to dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon nestanoví inak.

“Deň dodania tovaru” podľa obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar na určitom mieste, uskutočňuje sa dodávka tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcim.

DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 24 hodín počas pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Väčšina tovaru je v prevažnej miere stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či oneskorenie dodávky. Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 4 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenie včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohody alebo dodatočné dohodnutie dodacej lehoty. Ak predávajúci nebude schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar kupujúcemu (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu finančné prostriedky vynaložené kupujúcim k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet.

DOPRAVNÉ PODMIENKY, POŠTOVNÉ

Slovenská pošta - kurier na adresu

 • Objednávky do 79.99 € = 3.99 €
 • Objednávky od 80.00 € = 0.00 €

Vziať V Predajni - Click & Collect

Click & Collect vám dáva možnosť rezervovať si produkty v našich predajniach z našej webovej stránky.

Ak si chcete rezervovať produkty v obchode podľa vášho výberu, musíte:

 • Vyberte typ doručenia Klikni & Vyzdvihni a obchod, ktorý má produkt dostupný na predajni a vytvorte objednávku
 • Dostanete potvrdzujúci e-mail na vytvorenie objednávky
 • Dostanete upozornenie, že objednávka je pripravená na vyzdvihnutiex
 • Zaplaťte v predajni pri prevzatí buď v hotovosti alebo kartou.

ZÁRUKA, SERVIS

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytne záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru závady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závad a návrh na riešenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní od jej obdržania.

OCHRANA SPOTREBITEĽA

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgán dozoru: ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a jemu podriadené inšpektoráty SOI, ktorých sídla a územná pôsobnosť zostáva zachovaná a je zhodná so súčasným územno-správnym členením štátu a to:

 • Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj;
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj;
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj;
 • Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj;
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj;
 • Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj;
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj;
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1?csrt=1338789754294537108, pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie Predávajúceho,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho a3sport.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (https://www.mhsr.sk/uploads/files/7cbv11eK.pdf?csrt=1338789754294537108) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Formulár pre alternatívne riešenie sporov

SPOLUPRÁCA S HEUREKA.SK

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim s tiež sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 513/1991 Z.z. ako aj Zákona č. 391/2015 Z. z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.12.2009.