Vyhľadajte na stránke

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť A3 SPORT s.r.o., so sídlom Ivanská Cesta 16, 821 04 Bratislava, IČO: 36661856 (ďalej len „A3 SPORT“), ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov touto spoločnosťou, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov spoločnosťou A3 SPORT.

A3 SPORT spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä teda v súlade s Dohovorom o ochrane osôb so zreteľom na automatizované spracovanie osobných údajov č. 108, vyhlásená pod č. 115/2001 Zb. m. s., a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ").

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

A3 SPORT spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s ZOOÚ, pričom tieto osobné údaje A3 SPORT zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne tri roky po jeho skončení, alebo po dobu jedného roka, pokiaľ k uzavretiu zmluvy nedôjde.

Základné účely spracovania osobných údajov spoločnosti A3 SPORT:

 • plnenie kúpnej zmluvy a poskytovania služieb;
 • účtovné a daňové účely;
 • vymáhanie pohľadávok;
 • splnenie právnej povinnosti;
 • priamy marketing (informačné a produktové kampane) A3 SPORT;
 • vedenie zákazníckej evidencie.

Rozsah spracovania osobných údajov spoločností A3 SPORT:

A3 SPORT spracováva osobné údaje v následujúcom rozsahu:

 • identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia;
 • adresné údaje: adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, telefón, emailová adresa;
 • dalšie osobné údaje: údaje o platobnej morálke zákazníka, číslo zákazníckeho účtu.

Zdroje osobných údajov:

A3 SPORT získava osobné údaje najmä od subjektu údajov v rámci jednania o uzavretí zmluvy. Poskytnutie osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi subjektom údajov a A3 SPORT a tiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

A3 SPORT za účelom zvyšovania kvality služieb, objektivity, preukázateľnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenáva komunikáciu so subjektmi údajov (predovšetkým telefonické hovory na zákaznícku linku). Subjekt údajov je o tejto skutočnosti vopred informovaný a je oprávnený tento postup odmietnuť.

A3 SPORT automaticky zbiera niektoré informácie o užívateľoch svojich webových stránok www.a3sport.sk, a to v priebehu štandardných operácií serveru A3 SPORT (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a tiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači, a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Spracovatelia a príjemcovia:

Osobné údaje môžu byť pre zabezpečenie vyššie popísaných účelov vedľa A3 SPORT a jej zamestnancov spracovávané tiež spracovateľovi činnými pre A3 SPORT, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s ZOOÚ.

Aktuálny zoznam Spracovateľov (Velikost souboru: 128kB)

A3 SPORT spracováva osobné údaje manuálne i automaticky. Ochrana osobných údajov je spoločnosťou A3 SPORT technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZOOÚ. Rovnaké zabezpečenia vyžaduje A3 SPORT aj od spracovateľov osobných údajov.

A3 SPORT informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti odovzdané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie predmetných osobných údajov. Iným subjektom A3 SPORT osobné údaje o svojich zákazníkoch neodovzdáva, iba ak sa jedná o zmluvných dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu tovaru k zákazníkom (týmto sú odovzdávané informácie o mene, priezvisku a doručovacej adrese) - napr. Slovenská pošta, Slovak Parcel Servis, a pod.

Práva subjektov údajov:

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, spracovateľov o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

A3 SPORT poskytne oznámenie požadovaných informácií bez zbytočného odkladu, za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že A3 SPORT alebo zmluvný spracovateľ spoločnosti A3 SPORT vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, je subjekt údajov oprávnený:

 • požiadať A3 SPORT alebo jej zmluvného spracovávateľa o vysvetlenie;
 • požadovať, aby A3 SPORT alebo jeho zmluvný spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav; najmä je subjekt údajov oprávnený požadovať blokáciu, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

A3 SPORT vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavení jeho žiadosti. Subjekt údajov má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Nariadenie GDPR

A3 SPORT si týmto dovoľuje informovať, že 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len "GDPR"), ktoré bude priamo účinné aj v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky. V nadväznosti na túto skutočnosť bude táto Informácia o spracovaní osobných údajov aktualizovaná tak, aby ku dňu 25. mája 2018 úplne reflektovala novú právnu úpravu ochrany osobných údajov fyzických osôb upravenú v GDPR.

Vymedzenie použitých pojmov:

 • osobný údaj – osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov; subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať;
 • subjekt údajov – subjektom údajov je fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú;
 • správca – správcom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá zaň;
 • spracovateľ – spracovateľom je každý subjekt, ktorý na základe osobitného zákona alebo poverenia správcom spracováva osobné údaje podľa tohto zákona;
 • príjemca – príjemcom je každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené;
 • zákazník – zákazníkom je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou má A3 SPORT uzatvorený zmluvný vzťah;
 • spracovanie osobných údajov – spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami; spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.